Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

POLSKO - FRANCUSKA FUNDACJA
NOWYCH  PRAKTYK  DEMOKRATYCZNYCH
IM.  MICHELA  DE  MONTAIGNE                  

 
POSZUKIWANIE  PAMIĘCI  I  DIALOG
BIAŁYSTOK JAKO MODEL
ŻYDOSTWA WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO

  
MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
Text Box:                                                                JEROZOLIMA – TEL AVIV, 15 - 17 LISTOPAD 2010  

Przewodnicząca Kongresu                                                             Dyrektor Kongresu - Jacob Kuperberg
Dr Grażyna Olszewska – Baka                                                Prezydent Kyriat Bialsytok -  Jacob Kagan

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w

Międzynarodowym Kongresie Naukowym

POSZUKIWANIE  PAMIĘCI  I  DIALOG.

BIAŁYSTOK  JAKO  MODEL  ŻYDOSTWA
WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO

Jerozolima –Tel Aviv, 15 -17 listopad 2010 r.

Kongres organizowany jest przez Fundację Nowych Praktyk Demokratycznych                   im. Michela de Montaigne oraz Białostocką Społeczność Izraela reprezentowaną przez Kiryat Białystok, Stowarzyszenie Badań Historycznych i Dialogu w Izraelu, przy współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Beth Hatefutsoth w Tel Aviv i Uniwersytetu w Białymstoku.

Międzynarodowy Kongres jest kontynuacją Idei Odkrywania Pamięci Żydów Europy Wschodniej rozpoczętą przez Białostocki Kongres w maju 2009, który zakończył się przyjęciem REZOLUCJI  i stał się ważnym wydarzeniem otwarcia Idei Pamięci Życia i Zagłady Żydów Europy Wschodniej oraz transferowania tej idei do międzynarodowej społeczności akademickiej.
Celem Międzynarodowego Kongresu jest ukazanie znaczenia wielkiej                                     i charakterystycznej kultury żydowskiej Europy Wschodniej oraz jej Zagłady poprzez pryzmat przedwojennej Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny jako modelu Żydostwa Wschodnioeuropejskiego.

Kongres „Poszukiwanie Pamięci…” Jerozolima, Tel - Aviv 2010  uzyskał poparcie znamienitych postaci i międzynarodowych instytucji naukowych - Naczelnego Rabina Izraela Meir Lau, Instytutu Yad Vashem, Muzeum Beth Hatefutsoth w                     Tel Aviv, Dr. Samuela Pisar oraz  Miasta Tel Aviv i innych.

Pozostajemy z nadzieją na przyjęcie zaproszenia oraz pomoc w realizacji Kongresu.

 Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Kongresu 
Dr Grażyna Olszewska – Baka

 

Text Box: I. PROBLEMATYKA MIĘDZYNARDOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO:  

 

Wprowadzenie:

Region Białostoczczyny i Grodzieńszczny stanowił przed wojną Centrum Żydów Wschodniej Europy i był szczególnym miejscem dynamicznego rozwoju przestrzeni żydowskiej oraz reprezentował wszechstronność wszystkich środowisk i wspólnot żydowskich, ze względu na religię, kulturę, politykę, strukturę społeczną oraz był także przykładem uniwersalistycznej i nowoczesnej roli Żydów w tym czasie.
Obszar ten był miejscem kształtowania się odmiennych poglądów wschodnioeuropejskich, gdzie wśród wielokulturowego społeczeństwa Polaków, Białorusinów, Litwinów i Tatarów tworzyła się współczesna rola polskiego Żydostwa na świecie. Z tego Regionu wywodzą się znamienite postaci nauki, kultury i polityki, których nazwiska widnieją w międzynarodowych encyklopediach. Białystok był miastem, w którym społeczność żydowska jako jedna z niewielu zorganizowała Powstanie Zbrojne w Gettcie Białostockim, podejmując nierówną walkę z nazizmem przed całkowitą Zagładą.
Dzisiaj nie możemy zmienić bolesnej historii, ale mamy wszelkie narzędzia mentalne i obywatelskie do tworzenia demokratycznych podstaw Dialogu w oparciu o wartości cywilizacyjne Przeszłości, w której Żydzi Europy Wschodniej odegrali istotną rolę.

 Zagadnienia wiodące:

Kulturotwórcza i historyczna rola Żydów Europy Wschodniej.

Europejska historia i tożsamość Żydów Białostockich wśród społeczności świata.

Białystok jako model żydostwa wschodnioeuropejskiego w aspekcie różnorodności charakterystycznej przestrzeni żydowskiej międzywojennej Białostocczyzny, Grodna i Podlasia.


Wszechstronność reprezentacji wszystkich środowisk żydowskich ze względu na religię, kulturę i strukturę społeczną.

Uniwersalistyczna rola Żydów Białostockich. Przedwojenny Białystok jako miasto wkraczania Żydów w nowoczesność.

Stosunki polsko - żydowskie na Białostocczyźnie - między partykularyzmem, integracją z kultura polską i perspektywą ogólną. Procesy asymilacyjne żydostwa kresowego.

Uprzedzenia antyżydowskie w Europie Wschodniej i ich konsekwencje.

Powstanie w Getcie Białostockim. Ruch oporu, bohaterstwo i Zagłada. Świadectwa pamięci Żydów Białostockiego Getta. Tragedia Zagłady w społeczeństwie Polskim. Sprawiedliwi wśród narodów świata.

Żydowscy mieszkańcy Białostocczyzny na świecie. Białostocka społeczność w Izraelu.

Miejsce kultury Żydów Europy Wschodniej w kulturze europejskiej i Izraelu - edukacja, nauka, sztuka, literatura, teatr, muzyka i inne formy twórczości kulturowej. Działalność społeczna, medycyna, opieka, przedsiębiorczość.

Pamięć, życie i Zagłada Żydów Wschodnioeuropejskich jako integralna historia Europy. Odkrywanie i pielęgnowanie Pamięci w świadomości społecznej jako podstawa dialogu polsko-żydowskiego.

Młodzież Europy i Izraela wobec antysemityzmu i stereotypów.

Porozumienie polsko - żydowskie i Dialog.

 

Text Box: II. STRUKTURA KONGRESU – PROJEKT:  

 

Termin Kongresu:  15 - 17 listopad 2010 rok.
Miejsce:  Jerozolima, Tel - Aviv
Liczba uczestników:
Przewidywana liczba mówców /profesorów aktywnych/ - ok. 40 osób
Przewidywana liczba naukowców, profesorów, asystentów z całego świata – ok. 100 osób
Przewidywana liczba gości ok. 60 osób.
Suma osób uczestniczących ok. 100-120 os.

Text Box: Dzień I – 15.11.2010 r.  

 

Instytut Yad – Vashem, Jerozolima

Godz. 10.00 - 12.00          SESJA I    PLENARNA  - Uroczyste otwarcie Kongresu
Wystąpienia wiodących liderów Kongresu i gości.

Godz. 14.00 - 15.30          SESJA II    „DOTYK  PAMIĘCI” 
Sesja historyczno – edukacyjna

Godz. 15.30 - 16.00          Przerwa kawowa

Godz. 16.15 - 18.30          SESJA III    PLENARNA 
Panel dyskusyjny i problematyka do określenia

Wieczór w Jerozolimie   „ŚLADAMI HISTORII”    
 
Text Box: Dzień II – 16.11.2010 r.  

 

Muzeum Beth Hatefutsoth, Tel Aviv

Godz.   9.30 - 11.00          SESJA I   PLENARNA 
3 wykłady wiodące i debata

Godz. 11.00 - 11.30          Przerwa kawowa

Godz. 11.30 - 13.00          SESJERÓWNOLEGŁE lub
SESJA II PLENARNA wg PROBLEMATYKI 
     
Godz. 13.00 - 14.00          Przerwa na lunch

Godz. 14.00 - 15.30          SESJERÓWNOLEGŁE lub
SESJA III PLENARNA wg PROBLEMATYKI 

Godz. 16.30 - 17.00          Przerwa kawowa

Godz. 17.30 - 19.00          SESJA IV   PLENARNA 
Debata
Text Box: Dzień III – 17.11.2010 r.  

 

Muzeum Beth Hatefutsoth, Tel Aviv

Godz.   9.30 - 11.00          SESJA I   PLENARNA 
3 wykłady wiodące i debata

Godz. 11.00 - 11.30          Przerwa kawowa

Godz. 11.30 - 13.00          SESJA II PLENARNA
„RELACJE ŚWIADKÓW PAMIĘCI I SPRAWIEDLIWYCH
WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

Godz. 13.00 - 14.00          Przerwa na lunch

Godz. 14.30 - 17.30          SESJA III  PODSUMOWANIE KONGRESU

Sesje dodatkowe specjalne:

 1. Relacje Świadków Pamięci i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 2. Prezentacja filmów dokumentalnych i reportaży tematycznych z debatą naukową
 3. Wystawy tematyczne z debatą naukową
 4. Koncerty i inne imprezy towarzyszące.

Text Box: III. ORGANIZATORZY KONGRESU:  

 

Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne  –
reprezentowana przez Prezydenta  Fundacji – Dr Grażynę Olszewską – Baka.

Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Białegostoku i okolic – Kiryat Białystok
– reprezentowane przez Prezydenta Jacoba Kagana

Stowarzyszenie Badań Historycznych i Dialogu w Izraelu– reprezentowane przez Prezydenta Jacoba Kuperberga

Przy współpracy z:
Instytutem Yad Vashem Jeruzalem, Muzeum Beth Hatefutsoth w Tel Aviv, Instytutem Yad Vashem Paris, Fondation pour la Mémoire de La Shoah, Paris, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim, Université Paris Sorbonne – Paris IV, Columbia University New York, University of Melbourne, The Sue and Leonard Miller Center for Contemporary Judaic Studies, Miami, Holocaust Memorial – Miami Beach, Université Nancy 2, Instytutem Pamięci Narodowej O/Białystok, Muzeum Historycznym w Białymstoku, Nauczycielskim Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji.

Text Box: IV. KONGRES WSPIERAJĄ: V. WSPARCIE KONGRESU :

 

Naczelny Rabin Izraela Meir Lau, Miasto Tel-Aviv i Yehud, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premier RP, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Instytut Pamięci Narodowej O/Białystok, Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce,  przedstawiciele społeczności żydowskich na świecie z Europy, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju.
Text Box: V. KOMITET NAUKOWY KONGRESU:  

 


HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KONGRESU 2010
Dr. Samuel Pisar

PRZEWODNICZĄCA KONGRESU 2010
Dr Grażyna Olszewska – Baka -
Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych Michel de Montaigne, Polska

CZŁONKOWIE KOMITETU: Przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych zaproszeni do udziału w Kongresie:
Dr Semion Goldin - Chais Center for Jewish Studies in Russian Hebrajski Uniwersytet w Jerozolimie;  dr Leor Karni - Uniwersytet w Tel-Aviv; Dr Rina Benari - The Hebrew University of Jerusalem; Vladimir Libo - Dyrektor Newman Center, Izrael;  przedstawiciele Muzeum Beth Hatefutsoth, Tel-Aviv;  Prof. Gustaw Kerszman Dania, Prof. Hanna Malewska – Peyre Em. Profesor, Polski Instytut Nauki w Paryżu, Prof. Jenny Wajsenberg University of Melbourne, Prof. Michèle Tauber, Universite Paris VIII, Prof. Karol A. Penson Universite Pierre et Marie Curie w Paryżu, Prof. Rebecca Kobrin, Ph.D. Columbia University, Dr Alexandre Kurc Em. Uniwersytetu Nancy 2 we Francji, Prof. Jerzy Przytyk Przedstawiciel białostockiej społeczności żydowskiej w Kanadzie, Prof. Jerzy Nikitorowicz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prof. Wojciech Śleszyński Uniwersytet w Białymstoku, Prof. Daniel Boćkowski Uniwersytet w Białymstoku, Prof. Antoni Mironowicz Uniwersytet w Białymstoku, Prof. Daniel Grinberg Uniwersytet w Białymstoku, Prof. Andrzej Bałandynowicz Profesor prawa, Wyższa Szkoła Nieruchomości w Warszawie, Prof. Stanisław Krajewski Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Prof. Cezary Kuklo Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok, Dr Ewa Rogalewska Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok.


Text Box: VI. KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU:  

 

Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Kongresu:

Jacob Kuperberg
Stowarzyszenie Badań Historycznych i Dialogu w Izraelu /The Society For Historical Research and Israel Diaspora Dialogue/

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 1. Jacob Kagan

         Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku - Kiryat Białystok, Izrael

 1. Moses Sapir – Shapiro

         International Cooperation Leader, przedstawiciel  białostockiej społeczności żydowskiej w Izraelu.

 1. Dr Alexandre Kurc

         V-ce Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Francja

 1. Irit Saguy

         Przedstawicielka rodzin Powstańców Getta Białostockiego, Izrael

 1. Vladimir Libo

         Newman Center, Izrael

 1. Dr Leor Karni

         Uniwersytet w Tel-Aviv, Izrael

 1. Dr Rina Benari 

         Hebrajski Uniwersytet w Jerozolimie, Izrael

 1. Vered Yinon

         Dziennikarka, Izrael

 1. Dr Ewa Rogalewska

         Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok, Polska

 1. Elżbieta Kozłowska – Świątkowska,

         Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Polska 

Biuro Fundacji w Polsce:
Asystenci Polsko - Francuskiej Fundacji: Anna Sznajder, Anna Piszczatowska – Biernacka, Mateusz Szukajt, Radosław Olszewski, Geoffrey Ovicher.

 

Text Box: VII. BIURO MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU: 

 

Izrael,  Tel-Aviv:

Dyrektor Kongresu:  Jacob Kuperberg
tel. kom.: 00972 544 550 806

Lider Współpracy Międzynarodowej:   Moses Sapir – Shapiro  
tel. kom. 00972 527 584 546, e-mail: mosessapir10@yahoo.com

Polska, Białystok:

Korespondencję proszę kierować na adres: 
Polsko - Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych
im. Michela de Montaigne

15-277 Białystok, ul. Świętojańska 12
Tel. /fax. + 48 85 732 46 42
www.nowademokracja.plwww.searchingmemory.pl
e-mail: fondation@networks.pl

Asystent Naukowy:   Anna Piszczatowska – Biernacka  
tel. 00 48 85 732 46 42, e-mail: fondation@networks.pl

Asystent ds. Kontaktów Międzynarodowych:  Mateusz Szukajt
tel. 0048 85 732 46 42,  e-mail: fondation@networks.pl

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


Dokumenty i teksty

Myśli

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Halina Birenbaum - Człowiek Pojednania 2001